Общи условия за организирано пътуване

І. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1.1. Предмет на настоящите общи условия e предоставяне от Туроператор или Туроператор/Туристически агент организирано пътуване с обща цена на потребителя срещу заплащане на уговорената цена от страна на потребителя.
1.2. Понятията Потребител на организирани пътувания с обща цена, туроператорска дейност, Туроператор, туристическа агентска дейност, Туристически агент, туристически ваучер, резервационна бланка, туристически продукт, основни туристически услуги `и допълнителни туристически услуги, се определени по смисъла на Закона за туризма на Република `България (Обн., ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 26.03.2013 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., доп., бр. 109 от 20.12.2013 г., изм., бр. 40 от 13.05.2014 г.)
1.3. Основни дефиниции: 
1.3.1 „Потребител на организирани индивидуални или групови туристически пътувания с обща цена" е лице:
а) което сключва договор за туристическо пътуване с обща цена, или
б) което дава съгласие да сключи договор за туристическо пътуване с обща цена, или
в) от чието име и/или в чиято полза е сключен или е постигнато съгласие да бъде сключен договор за туристическо пътуване, или
г) в полза на което е прехвърлено туристическото пътуване с обща цена съгласно чл. 91, ал. 1. 
1.3.2. „Туроператорска дейност" е организирането на групови и/или индивидуални туристически пътувания с обща цена, предлагани за продажба, пряко или посредством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел.
1.3.3. „Туроператор" е лице, регистрирано по реда на този закон или вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за извършване на туроператорска дейност.
1.3.4.. „Туристическа агентска дейност" е извършването на посредничество при: продажби на организирани туристически пътувания с обща цена на крайни потребители, пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз, резервационни, визови и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.
1.3.5. „Туристически агент" е лице, регистрирано по реда на този закон или вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за извършване на туристическа агентска дейност.
1.3.6. „Туристически ваучер" е документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туроператора и туриста като потребител на организирано туристическо пътуване с обща цена или на продажбата на основна/и и/или допълнителна/и туристическа/и услуга/и.
1.3.7. „Резервационна бланка" е документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туристическия агент и туриста като потребител на основна или допълнителна туристическа услуга, когато не са част от организирано туристическо пътуване с обща цена.
1.3.8. „Туристически продукт" е съвкупността от специфични стопански дейности и природни и антропогенни условия и ресурси в рамките на определена територия, предлагани и потребявани от туриста по време на неговото пътуване.
1.3.9. „Основни туристически услуги" са настаняване, хранене и транспортиране.
1.3.10. „Допълнителни туристически услуги" са услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития), спортно-анимационни и водноатракционни услуги, здравни, спа и уелнес услуги, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове, услуги, предоставяни от ски училища, и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой.
В настоящите Общи условия под дефиницията за Туроператор се разбира Дружество с ограничена отговорност „Ултра Травел Ейджънси“ ООД.
ІІ. ЗАПИСВАНЕ ЗА ПЪТУВАНЕ
2.1. Записването за пътуване е възможно по телефон, факс или интернет, чрез туристически агенти в страната или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след сключване на Договора за организирано пътуване и внасянето на депозит.
2.2. Договорът за организирано пътуване може да бъде сключен и в електронна форма, когато касае предложение, публикувано на интернет страницата на туроператор или туристически агент, чрез поставяне на маркер в поле „Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване" и при спазване на съответните изисквания на Закона за електронната търговия и на Закона за защита на потребителите.
ІІІ. ВИЗИ
3.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. По искане на Потребителя, Туроператорът ще подготвя и внася документите му в съответните консулски служби, ако в случай няма друго изискване от Консулството за задължително лично явяване на интервю, подаване на документите и получаването на готовата виза. В този случай на внасяне на документите за виза от Туроператора, Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от съответното Консулство документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в Консулството на лично интервю, ако то е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
3.2. Издаването на визи за съответната държава е в компетентност единствено на съответното Консулство и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Консулството, внесените от Потребителя такси за изготвяне на виза ще бъдат задържани съобразно изискванията на консулството, при условие, че няма друго изискване, напр. предварително платена първа нощувка. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл.80 , ал.4 от ЗТ. 
ІV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ.
4.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора.
4.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена за автобусните програми и 50% от общата цена за самолетните програми. Потребителят внася депозита в момента на подписване на този договор, ако не е упоменат друг срок.
4.3. Окончателно плащане 20 календарни дни преди датата на пътуване за автобусните програми и 30 календарни дни преди датата на пътуване за самолетните програми, ако не е упоменато друго.
4.4. Цените са калкулирани по фиксинга на БНБ за съответната валута, конкретно отбелязано в програмата като предварителна информация и включена като чл. VI в индивидуалния договор.
4.5. Туроператорът има право да увеличава цената, ако стойността на транспортните разходи, размерът на таксите, свързани с пътуването, като летищни, пристанищни и други такси, се увеличат след сключване на договора до началото на пътуването, както и ако се промени валутният курс от момента на сключване на договора до началната дата на пътуването. Промяната се изчислява по актуалния фиксинг на БНБ за съответната валута, към конкретната дата на промяната. Дори да са налице горепосочените обстоятелства, Туроператорът няма право да увеличава цената след 20 дни преди началото на пътуването.
4.6. В случаите, когато Туроператорът има право да увеличи цената на пътуването с повече от 5% по същите причини, изброени в т. 4.5., Туроператорът е длъжен да уведоми Потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 20 дни преди началната дата на пътуването. Потребителят има право да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение, като в този случай той е длъжен да уведоми Туроператора за решението си в срок до три дни от получаване на уведомлението. В случай, че приеме така предложената увеличена цена, страните се задължават да сключат допълнително писмено споразумение към договора за организирано пътуване във връзка с промяна на пакетната цена.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
5.1. ЗА ТУРОПЕРАТОРА:
5.1.1. Да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
5.1.2. Да осигури задължителна застраховка на Потребителя „Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната по чл. 72, ал. 1 ЗТ /включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане /, която в зависимост от уговорените условия покрива следните рискове:
5.1.2.1. Възникване на непредвидени и неотложни медицински разходи, които са пряка и непосредствена последица от настъпването на акутно заболяване на Застрахования, не са следствие на изключения от застрахователното покритие и са в лимита на застрахователната отговорност.
5.1.2.2. Възникване на непредвидени и неотложни медицински разходи, които са пряка и непосредствена последица от настъпването на злополука със Застрахования, не са следствие на изключения от застрахователното покритие и са в лимита на застрахователната отговорност;
5.1.2.3. Възникване на непредвидени и неотложни медицински разходи за стоматологично обезболяване в случай на абсцес, пулпит или екстракция с лимит до 100 евро.
5.1.2.4. Медицинско транспортиране на български граждани до болница в Република България.
5.1.2.5. Смърт на Застрахования, която е пряка и непосредствена последица от злополука със Застрахования, не е следствие на изключения от застрахователното покритие и е в лимита на застрахователната отговорност;
5.1.2.6. Репатриране на тленни останки в случай на смърт в следствие на злополука.
5.1.2.7. Застраховката по т. 5.1.2. не се сключва, когато Потребителят представи пред туроператора валидна полица за сключена дългосрочна застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста", чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване. 
5.1.2.8. По искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане, Туроператорът е длъжен да предостави възможност за сключване на допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма, покриваща разходите за анулиране на пътуването, за съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни причини на пътуващия, негови близки, неотложно явяване на дело, съкращаване от работа и др. Стойността на застраховката се изчислява на база крайна дължима сума по договора, като има значение и възрастта на Потребителя. В зависимост от нея, стойността на застраховката е между 3% и 8% върху крайната дължима сума, вписана в договора за организирано пътуване. Застраховката се сключва в същия ден на подписване на договора за организирано пътуване и заплащането на съответния депозит. 
5.1.3. В случай, че Потребителят не заплати дължимите суми за договорените туристически услуги в определените срокове, договорът за организирано пътуване се прекратява, като Туроператорът се освобождава от отговорност. 
5.1.4. „Ултра Травел Ейджънси” ООД има сключен застрахователен договор по чл.97, ал.1 от ЗТ със Застрахователно Акционерно Дружество “................................” – ............................................................................................... Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителите преди датата на отпътуване.
5.1.5. При необходимост Туроператорът осигурява предприемането на необходимите мерки в съответствие с:
5.1.6. Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, наричан по нататък "Регламент (ЕО) № 1107/2006. 
5.1.7.Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 181/2011", по отношение на лица с увреждания или с ограничена подвижност с цел пътуване с автобус.
5.1.8.Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1 от 2010 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1177/2010", по отношение на лица с увреждания или с намалена подвижност с цел пътуване по море или по вътрешни водни пътища.
5.2. ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ:
5.2.1. При пътувания извън България да си осигури необходимите лични документи /редовен задграничен паспорт или лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България, със съответната валидност към крайната дата на пътуване, отговаряща на изискванията на посещаваните страни. 
5.2.2. Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години, и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да предостави нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител). Оригиналът на нотариалната декларация се предоставя в офиса на Туроператора или Турагента не по-късно от 5 работни дни преди отпътуването. В случай, че това не е изпълнено и поради неправилно попълнена декларация, Потребителят не е допуснат да премине границите на България, Туроператорът не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на Потребителя за непроведеното пътуване.
5.2.3. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
5.2.4. Да спазва законите на страната, за която пътува, както и да напусне държавите, включени в екскурзията/почивката заедно с туристическата група, към която е включен, в противен случай, всички произтичащи последици са за негова сметка и Туроператорът не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.
5.2.5. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на Потребителя, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.
5.2.6. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания. 
5.2.7. Ако Потребителят или друго лице по резервацията е лице с увреждания или с намалена подвижност, което изисква специални мерки, това трябва да бъде съобщено на Туроператора в момента на записване на пътуване и сключване на договора, за да може Туроператорът да предприеме необходимите мерки, съгласно изискванията на Българското и Европейско законодателство.
5.2.8. При непроведено пътуване да върне сертификата, посочен в т. 5.1.4.
5.2.9. Групови пътувания, при които се сключва само с един организатор /представител/ по приложен списък, последният удостоверява с подписа си сключването на договора, както и приемането и получаването на общите условия. Организаторът/Представителят се задължава да предаде копия от сключения договор и общите условия на Потребителите. Потребителите по приложения списък са солидарно отговорни с него в случай на неизпълнение на клаузите по така сключения договор.
5. 2.10. В срок до 68 дни преди датата на пътуването за самолетните програми и в срок до 30 дни преди датата на пътуване за автобусните програми, Потребителят има право да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
5.2.11. В случаи на вече издадени самолетни билети и тяхното надлежно представяне, при условията на т.5.2.10 може да бъде спазена в зависимост от изискванията, сроковете и условията за промяна на име от авиокомпанията, издала съответния самолетен билет, срещу заплащане на глоба или пълна такса за издаване на нов самолетен билет.
5.2.12. Когато Туроператорът отмени организираното пътуване преди неговото започване по причина, която не се дължи на Потребителя, последният има право:
5.2.12.1. да приеме друго пътуване от същото или по - високо качество, когато Туроператорът директно или чрез Туристическият агент е в състояние да му предложи такова, или
5.2.12.2. да приеме туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай Туроператорът или чрез Туристическият агент, е длъжен да възстанови на Потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или
5.2.12.3. да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата, на която Туроператорът е получил уведомлението за отказ.
VІ. НЕУСТОЙКИ , АНУЛАЦИИ НА ПЪТУВАНЕ И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
6.1. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, а именно по автобусните програми:
6.1.1. До 40 календарни дни преди датата на пътуването – без неустойки.
6.1.2. От 39 до 30 календарни дни преди датата на пътуването – 50% от внесения депозит.
6.1.3. От 29 до 20 календарни дни преди датата на пътуването – 100% от внесения депозит.
6.1.4. От 19 до 10 календарни дни преди датата на пътуването – 75% от общата цена на организираното пътуване.
6.1.5. Под 9 календарни дни преди датата на пътуването – 100% от общата цена на организираното пътуване.
6.2. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки по самолетните екскурзии : 
6.2.1. До 70 календарни дни преди датата на пътуването - без неустойки
6.2.2. От 69 до 50 календарни дни преди датата на пътуването – в размер на 50% от внесения депозит
6.2.3. От 49 до 30 календарни дни преди датата на пътуването – в размер на 100% от внесения депозит
6.2.4. От 29 календарни дни до датата на пътуване - 100% от общата цена на организираното пътуване.
6.3. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки по самолетните почивки в Испания – Коста де ла Лус, Коста Азаар, Канарските острови, южна Португалия – Алгарве : 
6.3.1. До 60 календарни дни преди датата на пътуването - без неустойки
6.3.2. От 69 до 30 календарни дни преди датата на пътуването – размера на внесения депозит
6.3.3. От 29 календарни дни до датата на пътуване - 100% от общата цена на организираното пътуване.
6.4.Туроператорът може да отмени пътуването, ако отмяната се дължи на форсмажорни обстоятелства /военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и др./. В тези случаи Туроператорът връща на Потребителя всички платени суми съгласно чл. 5.2.12.
6.5. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителят, в т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време;
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
в) непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, което не може да бъде предвидено или избегната от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолимо събитие се счита: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, пътен инцидент и катастрофа, вкл. стачки от страна на авиолинии и фериботни компании, всякакъв род проверки на граничните пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, отказване на медицинска помощ на турист от групата, провеждащо се мероприятие, което ограничава придвижването на туристите до мястото на туристическите обекти, и други изключителни обстоятелства. При тези случаи, Туроператорът си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация;
г) за услуги, които Потребителят е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител;
д) при загубени лични документи от страна на Потребителя, екскурзоводът/водачът може да съдейства, без да нарушава предвидената като време туристическа програма. При забравени вещи в хотела, направените разходи за телефон и други, са за сметка на Потребителя.
6.6. Ако Туроператорът направи значителни промени в основните клаузи на договора, той е длъжен да уведоми Потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването на посочените от Потребителя в индивидуалния договор, телефон, адрес или имейл. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до три дни от получаване на уведомлението, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуването. Основните клаузи на договора включват: цената, датата на тръгване и пристигане, продължителността на престоя, маршрутът на пътуването, видът на използвания транспорт, местоположението, видът и категорията на местата за настаняване.
В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за настъпилата промяна.
6.7. Смяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с други от същата или по-висока категория, не се счита за промяна на Договора.
6.8. Туроператорът си запазва правото да промени вписания в договор превозвач с друг превозвач при настъпване на причини, които правят нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си.
6.9. Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или при настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно Потребителя.
VІІ. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ.
7.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от Потребителя устно или писмено на място пред доставчика на услугите и представител/екскурзовод на Туроператора или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. В случай, че заинтересованите страни не са удовлетворени, предявяването на рекламацията става в писмена или друга подходяща форма, позволяваща то да бъде възпроизведено. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, Потребителят трябва да изиска от отговорно лице – представител/контрагент на Туроператор, съставянето на място на протокол, върху който фигурира име, подпис и печат на отговорното лице. В срок от 14 календарни дни след крайната дата на организираното пътуване, Потребителят трябва да представи лично в офиса на Туроператора или на Туристическия агент, където е сключен договора за организирано пътуване, писмена рекламация и при липса на такава да попълни на място в офиса на Туроператора/Туристическия агент предоставената му бланка за рекламация. Другите изискуеми документи са: съставеният констативен протокол на място, в случай, че има такъв наличен, оригиналният екземпляр от договора, платежен документ /касов бон, фактура/.
7.2. В случай, че Потребителят не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на Туроператора.
7.3. Туроператорът се задължава а срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становищe по нея.
VІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
8.1. Потребителят подписал от свое име този договор, декларира, че е съгласен Туроператорът да обработва и предоставя личните му данни съгласно Закона за защита на личните данни. 
ІХ. РЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
9.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е сключен Договора. Страната, поискала изменението, доказва наличието на съществени изменения в обстоятелствата, налагащи исканата промяна.
9.2. Всички споразумения между страните, с които се изменя или прекратява действието на договора за организирано пътуване, се сключват в писмена форма.
Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящите Общи условия са изготвени в съответствие със Закона за туризма и българското законодателство.
10.2. Всички изменения и допълнения между страните в писмен вид се смятат за неразделна част от договора.
10.3. Всички спорове по изпълнението н Договора за организирано пътуване ще се решават по взаимно съгласие на страните. В случай не постигнат съгласие, споровете между страните ще се решават от компетентният български съд.
10.4. Общите условия са неразделна част от Договора за организирано пътуване на „Ултра Травел Ейджънси“ ООД.