MultiTravel Card Общи условия

В сила от 25.10.2018г. 

Настоящите Общи Условия („ОУ“) представляват договор, сключен между Ултра Травел Ейджънси ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. Васил Левски 63, ет.1, с ЕИК: 203058701, електронен адрес: sales@ultratravel.bg, лицензирано и регулирано от Министерство на икономиката и енергетиката, (наричано по-нататък „Издател“, „МултиТравел Кард“ или МултиТравел Клуб) и Клиента.

 

I. ПОНЯТИЯ 

ДОГОВОР -  означава, настоящите Общи Условия, както и Рамковия договор, подписан от Издателя и Клиента;

ИЗДАТЕЛ - е Ултра Травел Ейджънси ЕООД или неговите Клонове;

КЛИЕНТ – е  физическо или юридическо лице, което поръчва и закупува MultiTravel карта с 16 цифров номер и фактически я ползва като Участник в програмата или я подарява на друг Клиент -Участник в програма;

УЧАСТНИК В ПРОГРАМАТА – е всяко физическо лице, притежаващо MultiTravel карта с 16 цифров номер и което е регистрирано в Програмата.

ПРОГРАМА – е програма на MultiTravel Club, организатор и изпълнител по която е Ултра Травел Ейджънси ЕООД и съгласно която Участниците, притежатели на активна  MultiTravel карта, натрупват Бонус-точки, които могат да обменят за Ваучери или продукти от каталог.

MULTITRAVEL CARD или още наричана „Карта“ -  е клубен инструмент по програмата на MultiTravel Club  с логото на Издателя,  издадена от Издателя и даваща възможност на Участника да ползва преференциални оферти към Ultra Travel Agency и всички партньори по програмата, присъстващи в Уебсайта на Издателя, както  и  да възстановява  процент от изразходената сума за туристически услуги под формата на бонус кредит, конвертируем в електронен ваучер и ползваем за последващи туристически услуги.

БОНУС КРЕДИТ означава възнаграждение, издадено от Издателя към Участника в програма при усвояване на направена резервация по оферти, предлагани от Издателя и/или  партньорите, фигуриращи на Уебсайта на Издателя, при спазени в процеса на резервация на услугата, общи условия за ползване на Издателя. 

БОНУС ТАРИФА/ БОНУС ПРОГРАМА е правило за натрупване на кредит под формата на бонус точки, извършена чрез валиден  инструмент MultiTravel Карта и конвертируема в електронен ваучер за туристически услуги. В съответствие с функциите и целите на Услугата, ползваемостта на бенефитите от MultiTravel Карта, са ограничени до закупуване на стоки и услуги чрез плащания  в офис, по банков път, на ПОС терминал и в Интернет директно от Издателя. Ограниченията на бонус операции са публикувани в Бонус тарифата и Бонус програмата, публикувана на сайта за Услугата. Издателят може да подобрява и разработва услугата, да налага или премахва ограничения, или да изменя бонус тарифата, осъществима чрез услугата, едностранно и без съгласието на Участника в програма; 

ЕЛЕКТРОНЕН ВАУЧЕР - вид електронен документ, , който има свой номинал и валидност и се обменя за определен от MultiTravel Club  брой Бонус точки. Ваучерът удостоверява закупуването на правото на Участника в програма да използва и/или да придобие посочената в него услуга и/или стока при предварително обявени на сайта условия; 

ПАРТИДА ЕЛЕКТРОНЕН ВАУЧЕР е партида в информационната система на Издателя, водена на името на Участника в програма, която съдържа електронната стойност на ваучера на Участника в програма, както и всички останали законови параметри за издаване на туристически ваучер. Електронният ваучер е ползваем като платежен инструмент на принципа предплатена услуга за  туристически услуги, предлагани от и чрез посредничеството на Ultra Travel Agency LTD.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС НА УСЛУГАТА или „MultiTravel Card Система”, www.ultratravel.bg или всички свързани URL (Уебсайт за Услугата) или всеки друг домейн, софтуер или мобилно приложение, осигурени от Издателя, достъпни от Участника в програма през Интернет, представляват информационната система на Издателя, употребявана като платформа за регистрация на Участника в програма, сключване на договори, поръчка на клубни карти и която предоставя на регистриран Участник в програма, на когото е издадена Карта, неплатежни операции като извършване на справка за баланса на бонус кредита към личната виртуална бонус сметка, както справка относно извършените с Картата резервации. 

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДОСТЪП или „Идентификационни детайли за достъп“ означава всички персонализирани защитни характеристики на MultiTravel Картата и акаунта за MultiTravel Card Системата  като потребителско име и парола, данни за картодържателя, дата на валидност и всяка друга уникална и/или идентифицираща информация, която Издателят предоставя на Участника в програма за ползване на Карта MultiTravel Card и/или достъп до MultiTravel Card персонален акаунт.  

ПРОГРАМА MultiTravel Card - Individual е услуга, която позволява на Участника в програма да бъде персонализирана неговата Карта при спазване на изброените по-долу изисквания. Без да се засягат клаузите на настоящия договор, Карта, предоставена съгласно тази програма, има същите функционалности както MultiTravel Card, описана по-горе, но се отличава с дизайна си, тъй като тази Програма дава възможност на Клиента да избере дизайн, който желае.

 

II. ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ

1. Предмет на Договора е Ползването на услугата.

1.1. За да ползва Услугата, Клиентът закупува MultiTravel Card от Издателя, която ще бъде използвана по предназначение, описано в този Договор. Цената на MultiTravel Card съвпада с таксите за ползване на услугата, съгласно условията посочени в актуалната Тарифа, публикувана на сайта на Издателя. 

1.2. Multitravel Cаrd. “Multitravel Cаrd“ или още наричана „Карта“ е туристически продукт на MultiTravel Club, който се предлага чрез Ultra Travel Agency LTD., в качеството си на туроператор, обслужващ всички нови и настоящи членове на MultiTravel Club.  „MultiTravel Card“  е клубен инструмент по програмата на MultiTravel Club  с логото на Издателя,  издадена от Издателя и даваща възможност на Клиента:

(а) да ползва преференциални оферти, генерирани специално за Клиентите на Издателя

(б) да закупува бонус точки чрез плащане на сума, равна на стойността на номинала за бонус точки, въведен от Издателя, ползваеми чрез конвертирането им във ваучер за туристически услуги и според условията, предмет на настоящия договор.

(в) да възстановява  процент от изразходената сума /платена  касово, безкасово или с ваучер/ за туристически услуги под формата на бонус кредит, конвертируем в електронен ваучер и ползваем за последващи туристически услуги, според условията, предмет на настоящия договор.

1.3. В съответствие с функциите и целите на Услугата, ползваемостта на бенефитите от MultiTravel Карта, са ограничени до закупуване на стоки и услуги директно от Издателя чрез плащания  в офис, по банков път, на ПОС терминал, виртуален ПОС терминал и електронен ваучер, издаден от Издателя.

1.4. В допълнение и като изключение, за някои партньори, потребителите имат възможността да резервират оферти чрез директна връзка към сайта за резервация на партньора (трети лица) ("MultiTravel Express Booking") В резултат на това, резервацията ще бъде направена директно на сайта за резервации и НЕ на сайта на Издателя. В тези случаи, Издтеля не е и не представлява туристическа агенция или не е договорното лице, а само агент предлагащ техническа връзка с партньорския сайт на трети лица. Чрез направата на резервация на сайта на трети лица, потребителят се съгласява с правилата и условията на ползване на съответният сайт. Тези правила и условия могат да бъдат видяни на уеб сайта на третите лица. След направата на резервация на уеб сайта, се сключва договор само между сайта за резервации и потребителя. По-специално,Издателят не е лице по договора за резервация и всички искове на потребителя относно резервация трябва да бъдат зададени към сайтовете за резервация и не към Издателя. 

2. Приемане на Договора

3.1 Клиентът трябва да се съгласи с Договора, за да може да използва Услугата.

3.2 Договорът създава правно обвързващо споразумение между Клиента и Издателя по отношение на ползването на Услугата, като е важно Клиентът да го изчете внимателно. Чрез приемане на Договора, Клиентът се съгласява да използва Услугата съгласно изискванията в Договора.

3.3 Клиентът може да приеме Договора:

(a) Натискайки бутоните „Приемам Договора“ или „Съгласен съм  с Общите Условия“, където тази опция е предоставена на Клиента в уебсайта на Услугата; или

(б) Подписвайки Договора/вносна бележка, изготвен от Издателя, според приложимата нормативна уредба или

(в) Активирайки MultiTravel Картата; или

(г) Реално използвайки Услугата. В този случай, Клиентът се съгласява, че Издателят ще третира ползването на услугата от Клиента като приемане на Договора от първия момент на ползване на Услугата. 

3.4 Клиентът не може да използва Услугата и не може да се съгласява с Договора, а Издателят може временно да преустановява или да прекрати окончателно Услугата или Договора незабавно без предварително известие за Клиента, ако:

 (а) Клиентът не е на възрастта, изисквана от закона, за да встъпи в договорни отношения с Издателя или да оперира с платежния инструмент за зареждане за ползване на Услугата;

б) Клиентът е лице, на което е забранено да му се предоставя Услугата съгласно правилата и политиките на Издателя;

(в) Издателят прецени, че Клиентът не е бил напълно идентифициран или не му е извършена надлежна проверка на идентификацията; или

(г) Издателят по своя преценка установи други причини като риск или неизпълнение на задължения, произтичащи от закона или правоотношения. 

3.5 Издателят има право по всяко време да уведоми чрез имейл Клиента относно несъвместимостта на Клиента с изискванията за предоставяне на Услугата. Решението за отказ зависи само от преценката на Издателя и Издателят няма да носи отговорност за каквoто и да е обезщетение. 

4. Предоставяне и език на Договора

4.1 Копие от Договора или Вносна бележка се предоставя на Клиента във форма за отпечатване по време на процеса по приемането му. Копие от Договора, който може да бъде променян периодично, е на разположение на Клиента на уебсайта за Услугата освен в случаите, в които не се изисква подписването на договор.

 4.2 След приемането на Договора, Клиентът има право да поиска да му бъде предоставено копие от него, като линк към Договора за разпечатване ще бъде изпратен на имейла на Клиента, освен в случаите, в които не се изисква подписването на договор.

4.3 Договорът ще бъде предоставен на Клиента на български език. В случай, че Договорът е предоставен на Клиента на друг език, то това е само за удобство на Клиента и българската версия на Договора ще има приоритет в случай на разлика. 

5. Използване на Услугата от Клиента

5.1. Клиентът се съгласява да използва Услугата само по начина, позволен от:

(а) Договора;

(б) Особеностите, условията и ограниченията на Услугата, включително от поставените от Клиента лимити, доколкото Услугата го позволява, както са публикувани и актуализирани периодично от Издателя на уебсайта за Услугата; и

(в) Всеки приложим закон, регулация или общоприети практики или насоки на релевантната правна система; 

6. Регистрация за Услугата, Заявки за карти, Активация

 6.1 За да ползва Услугата, Клиентът трябва да подпише Договор или Вносна бележка в офис на Издателя или на Представител на Издателя или да се регистрира online на Уебсайта за услугата, като попълни всички необходими елементи с информация в указаните полета на Уебсайта за услугата. Регистрация за Програмата MultiTravel Card се извършва чрез Уебсайта на услугата. 

6.2 Клиентът трябва да предостави актуална, пълна и точна информация и да я поддържа винаги актуална и точна по време на ползване на Услугата. В случай на всякаква промяна в информацията, предоставена от Клиента, Клиентът се съгласява да актуализира информацията в уебсайта на Услугата или при Издателя незабавно. 

6.3 Клиентът се съгласява, че заявки за Карти, издадени съгласно Програма MultiTravel Card - Individual ще бъдат подавани в офис на Услугата. Заявените дизайни подлежат на одобрение от Издателя и трябва да отговарят на няколко изисквания като:

 (а) Клиентът трябва да притежава авторски или сходни на тях права върху изображението;

(б) заявеният дизайн не трябва да съдържа изображение от религиозен, политически или сексуален характер;

 (в) Дизайнът не трябва да съдържа изображение, което може да бъде заблуждаващо за търговците, приемащи плащания с карти или каквото и да е изображение, неприемливи за Издателя. 

6.4 MultiTravel  Картата може да се използва от Клиента след нейната активация. Създаването на валидно правоотношение с Издателя и идентификация и проверка на идентификацията на Клиента е условие за активация на Услугата. Ако няма друга инструкция на опаковката на Картата, активацията се осъществява, като в уебсайта на Издателя регистриран клиент въведе 16 цифрения номер на своята MultiTravel Card. 

6.5 Клиентът трябва да съхранява и предпазва Картата  от унищожение, загубване, кражба, фалшификация, копиране, неразрешено ползване и други рискове (незаконно ползване) с грижите, които Клиентът полага, за да пази своето имущество. 

6.6. Издателят може да изисква допълнителна информация като условие за продължаване ползването на Услугата или която да му помогне при определянето на това дали да позволи на Клиента да продължи ползването на Услугата. Клиентът се съгласява да предостави такава допълнителна информация в разумен срок. 

6.7. Издателят предава картите неактивирани. Клиентът приема, че картите трябва да бъдат активирани преди използването им съгласно инструкцията, съдържаща се в този договор, публикувана на уебсайта www.ultratravel.bg или описана на MultiTravel Card опаковката. 

6.8. За целите на допълнителна защита на Електронни ваучери, Клиентът трябва да активира своята карта само през уебсайта или в офис на MultiTravel Card. В случай, че клиентът не се възползва от тази опция/ от услугата, Издателят не носи отговорност за възстановяване на сумата, заредена в картата като електронен ваучер, възстановяване на годишната такса обслужване, както и при загуба, кражба или друго подобно обстоятелство, възникнало по време на доставянето на картата. 

6.9. При доставка на MultiTravel карти на адрес, посочен от Клиента, страните се съгласяват, че с подписаната от страна на Клиента товарителница, поръчаните Карти се смятат за надлежно предадени. Клиентът се съгласява да поеме всички разходи за доставката на Картите освен ако е написано друго на сайта на Услугата. При неуспешна доставка Издателят ще уведоми клиента чрез e-мейл. Клиентът има право да откаже поръчката, което ще бъде третирано като обратно изкупуване по чл. 12 или да потвърди поръчката си и да посочи адрес. 

7. Бонус програма. Бонус точки. Бонус тарифа

7.1 Бонус програма

7.1.1 Бонус програмата на MultiTravel Club, организатор и изпълнител по която е Ултра Травел Ейджънси ЕООД е програма, съгласно която Участниците, притежатели на активна  MultiTravel карта, натрупват Бонус-точки, които могат да обменят за Ваучери, ползваеми за туристически услуги според условията на настоящия договор. 

7.1.2.Приложението на Бонус програмата обхваща:

            (а)        натрупване на бонус точки за самолетни билети, платени в офиса или през сайта на Ultra Travel Agency /ultartravel.bg/

            (б)                   натрупване на бонус точки за хотелско настаняване, платено в офиса или чрез посредничеството на сайта на Ultra Travel Agency /ultartravel.bg/

            (в)                   натрупване на бонус точки за  круизи, платени в офиса или чрез посредничеството сайта на Ultra Travel Agency /ultartravel.bg/

            (г)                    натрупване на бонус точки за  всички организирани пътувания/ ваканционни оферти (почивки и екскурзии),  публикувани на сайта на Ultra Travel Agency /ultartravel.bg/

            (д)       натрупване на бонус точки за  всички организирани пътувания/ ваканционни оферти (почивки и екскурзии), присъстващи в сайтовете на нашите партньори и платени, и резервирани чрез посредничеството на Ultra Travel Agency /UTA/

7.1.3. В бонус програмата могат да участват само регистрирани към MultiTravel Club потребители, притежатели на активна MultiTravel® Card.

7.2 Бонус точки 

7.2.1. Бонус тoчĸите пpeдcтaвлявaт процентова печалба от стойността на туристически услуги, приложима към всички оферти, генерирани в уебсайта на ИЗДАТЕЛЯ и към всеки партньор на ИЗДАТЕЛЯ, присъстващ в партньорската мрежа, обявена на сайта на ИЗДАТЕЛЯ за определени оферти, категоризирани като организирани пътувания / почивки и екскурзии/.

7.2.2. Всеки член на MultiTravel Club, притежател на активна MultiTravel® Card има възможност да получава бонус точки при всяка приключена резерция на туристически услуги, осъществена чрез посредничеството на Ултра Травел Ейджънси ЕООД.

7.2.3. Бонус тoчките aвтoмaтичнo ce дoбaвят и oтpaзявaт в пoтpeбитeлcкитe пpoфили на картодържателя cлeд вcякa приключена резервация. 

7.2.4 За набиране на точки с MultiTravel® Card е необходимо да сте картодържател с валидна и активна членска карта и да резервирате туристически услуги измежду списъкът с партньори на Ultra Travel Agency /UTA/ и посредством посредничеството на UTA. Всяка услуга, пpeдлaгaна в портфолиото/сайтовете на UTA и нашите партньори, нocи MultiTravel бонус тoчки пpи приключена резервация на туристически услуги от клиeнти, притежатели на MultiTravel® Card и при спазване на условията за ползване. 

7.2.5.Условия за ползване на MultiTravel бонус точки

            1.         В бонус програмата могат да участват само регистрирани потребители и притежатели на MultiTravel® Card или Multitravel Compliments® Card.

            2.         Вписването или представянето на номера на картата на клиента, когато резервира туристическа услуга по бонус програмата на MultiTravel Club е необходимо условие за да се възползва от преференциите по програмата.

            3.         Броя на точките се изчислява на базата на общата сума от резервациите на Клиента и предвидения бонус  към всеки един от нашите партньори.

            4.         Възползването от натрупаните бонус точки по дадена резервация е възможно само при условие, че същата е напълно платена и със статус “Приключена”, което предполага Клиента да е използвал услугата.

            5.         Точките ще бъдат отразявани в сметката на Клиента в рамките на 15 дни след усвояване на туристическата услуга.

            6.         Получените точки могат да бъдат събирани и превръщани само във ваучери, които впоследствие да бъдат използвани само за резервация на туристически услуги през Ultra Travel Agency /UTA/.

            7.         Клиента не може да получава парична равностойност за точките, които притежава и те не могат да бъдат прехвърляни между потребители на сайта.

            8.         Електронният билет и/или туристическият ваучер са необходими за справка, ако има несъответствие по точките в сметката на Клиента.

            9.         Точки за закупен самолетен билет се набират по всички полети по редовни линии с изключение на чартърни полети, безплатни билети, билети от нискобюджетни авиокомпании при спазено условието това да се осъществи през сайта или в офис на Издателя.

            10.       Екипът на бонус-програмата може да въвежда ръчно по сметката на Клиента туристически услуги, които не са постъпили в актива на Клиента 7 дни след датата на ползвана туристическа услуга, но не повече от 6 месеца назад.

            11.       Клиента може да провери състоянието на сметката си онлайн или да се консултира с нас на телефон 0700 900 54 или e-мейл: reservaions@ultratravel.bg.

            12.       Набраните точки са валидни 1 година след датата на потребление туристическата услуга, след което стават невалидни.

            13.       Точки не се начисляват за туристически услуги, които картодържателят е ползвал към други компании, извън фигуриращите в партньорската мрежа на UTA.

            14.       Бонус точки се набират при резервация и плащане на туристически услуги през сайта на Ultra Travel Agency /UTA/, по е-мейл, телефон или на място в офисите на UTA. Резервация и плащане на услуги директно към наши партньори, включително сайтове, офиси, по телефон или мейл, не носят бонус-точки.

В допълнение и като изключение, за някои партньори, потребителите имат възможността да резервират оферти чрез директна връзка към сайта за резервация на партньора (трети лица) ("MultiTravel Express Booking") В резултат на това, резервацията ще бъде направена директно на сайта за резервации и НЕ на сайта на Издателя. В тези случаи, Издтеля не е и не представлява туристическа агенция или не е договорното лице, а само агент предлагащ техническа връзка с партньорския сайт на трети лица. Чрез направата на резервация на сайта на трети лица, потребителят се съгласява с правилата и условията на ползване на съответният сайт. Тези правила и условия могат да бъдат видяни на уеб сайта на третите лица. След направата на резервация на уеб сайта, се сключва договор само между сайта за резервации и потребителя. По-специално,Издателят не е лице по договора за резервация и всички искове на потребителя относно хотелската резервация трябва да бъдат зададени към сайтовете за резервация и не към Издателя. 

            15.       Ваучерите са валидни за  резервации и плащане на туристически услуги през сайта на Ultra Travel Agency /UTA/, по е-мейл, телефон или на място в офисите на UTA. Ваучерите  не са валидни за резервации и плащане на услуги директно към наши партньори, включително сайтове, офиси, по телефон или мейл.

            16.       Картите са индивидуални и получавате точки за туристически услуги, когато името записано в самолетния билет и/или туристическия ваучер съвпада с името на картодържателя.

            17.       Kартата е индивидуална, но условията и преференциите по бонус програмата важат за до четирима пътуващи, като присъствието на картодържателя сред тях е задължително. Само лицето притежател на картата може да получава точки от ползваните туристически услуги.

            18.       Проверяването на отразените точки от туристически услуги по сметката, както и информирането за липсващи точки, е индивидуална отговорност на членовете в бонус програмата MultiTravel Club. 

7.2.6. Клиента се съгласява и разбира, че наличните неизползвани бонус точки към момента на прекратяване на услугата, поради изтичане на периода на валидност на Картата, ще могат да бъдат използвани от Клиента в срок от един месец след изтичане на валидността на Картата, освен, ако същият не поднови ползването на Услугата, чрез нов годишен абонамент. 

7.3 Бонус тарифа

„Бонус тарифа“ е правило за натрупване на кредит под формата на бонус точки. 

7.3.1. В съответствие с функциите и целите на Услугата, ползваемостта на бонус точките, са ограничени до издаване на ваучер за закупуване на стоки и услуги, предлагани от и директно от Издателя, освен изключенията, предвидени в този договор.

7.3.2. Точките, които получават членовете на програмата зависят от левовата стойност, вида, категорията и произхода /партньора доставчик/ на туристическата услуга. Паричната равностойност/ номиналът на една точка е един лев. Бoнyc тoчкитe зa всяка резервирана услуга, както и информация за натрупаното кoличecтвo неизползвани бонус тoчки са достъпни чрез пoтpeбитeлcкия пpoфил, избирайки “Моята сметка”.

7.3.3. Издателят може да подобрява и разработва услугата, да налага или премахва ограничения, или да изменя бонус тарифата, осъществима чрез услугата, едностранно и без съгласието на Клиента; Всяка настъпила промяна в точковата система ще бъде отразена на уебсайта на Издателя. 

Бонус тарифа към 25.10.2018:

РЕЗЕРВАЦИОННА КАТЕГОРИЯ

БОНУС ПЕЧАЛБА

самолетни билети

до 50 лева от стойността на билета

хотелско настаняване

до 25 % от стойността на офертата

почивки и екскурзии

до 12 % от стойността на офертата

круизи

до 5 % от стойността на офертата

rent a car

до 5 % от стойността на офертата

8. Електронен  ваучер

8.1.1. Издаване на електронен ваучер

В резултат на ползване на услугата, Издателят издава електронен ваучер на база закупени и натрупани от клиента бонус точки. Информация за стойността на ваучерите е достъпна от “Моята сметка” в Потребителския интерфейс на Клиента. Електронният ваучер се: 

     (а) Закупува от Клиента посредством закупуване на бонус точки чрез плащане на сума, равна на стойността на номинала за бонус точки, въведен от Издателя, ползваеми чрез конвертирането им във ваучер за туристически услуги и според условията, предмет на настоящия договор или;

     (б) Кредитира с бонус процент от сумата на усвоените приключени резервации, според условията на ползване на услугата на Издателя. 

9. Разплащане чрез електронен ваучер. Разплащане касово и безкасово.

9.1. Разплащане чрез електронен ваучер.

 При налични ваучер бoнyc тoчки, oпциятa зa плaщaнe на оферти, предлагани през Услугата, чрез ваучер щe бъдe aктивнa зa избop, пpи финaлизиpaнe нa  всяка резервация, peдoм c ocтaнaлитe видoвe плaщaния. Cлeд пocтъпвaнeтo й тя щe бъдe oбpaбoтeнa и изпpaтeнa кaтo вcякa дpyгa резервация, а използваните тoчки щe бъдaт пpиcпaднaти oт oбщoтo им кoличecтвo в клиeнтcкия aкayнт.

В случай на неправилна платежна операция чрез електронен ваучер, тя се смята за правилно извършена от Издателя.  Клиентът може да подаде Молба за отмяна на неоторизираната трансакция или корекция на неправилното платежно нареждане чрез „Контакти“, незабавно в срок от 3 дни след като Клиентът е разбрал за трансакцията.Този срок не освобождава Клиента от задължението му да уведоми Издателя незабавно в случай на изгубване, кражба, незаконно присвояване или непозволено ползване на Идентификационните данни за достъп и/или Картата и от задължението на Клиента да предприеме всички превантивни и охранителни мерки, позволени от Услугата или Издателя, за да намали рисковете и вредите. Клиент, който не е Потребител, не може да твърди, че трансакцията не е разрешена поради липса на съгласие за операцията от Клиента.

9.2. Касово и безкасово разплащане

     (а) плащане в брой в офис на Издателя

     (б) чрез банков превод или;

     (в) с платежна карта (Кредитната/Дебитната карта), на която Клиентът е оправомощен картодържател, където клиентът се съгласява, че методите на плащане не са част от Услугата, и са предоставяни на Клиента от Доставчика на платежни услуги, издал неговата платежната карта или открил неговата банковата сметка. Издателят не е отговорен за таксите и възнагражденията, начислявани от други Доставчици на платежни услуги. При избор на платежна система с платежна карта, клиентът ще бъде прехвърлен на:

б) платежната система на ePay, където се приемат плащания през микросметки на ePay (важи и за карти Maestro Borika). За да извърши плащането чрез системата на ePay.bg, клиентът трябва да има създадена микросметка или да създаде такава. Плащането се извършва по стандартна процедура на ePay.bg.Г) За да продължи с плащането, Клиентът задължително трябва да заяви съгласие с общите условия, като  направи това с отбелязване на съответното за това място, след което да избере типа платежна система (виртуален POS терминал на банка или системата на ePay.bg, PayPal, eBG.bg), като се има предвид следното: 

10. Такси за Услугата. Валидност на Услугата. 

10.1 Издателят ще начислява на Клиента такси за ползване на Услугата, определени в тарифата за такси на Услугата. Тарифата може да бъде променяна от Издателя едностранно с 2-месечно предизвестие до Клиента. Актуализирането на Тарифата ще бъде публикувано на Уебсайта и Клиентът ще бъде надлежно уведомен съобразно Договора. 

 

 

 

Описание на таксата

Сума

Издаване на MultiTravel Card

BGN5

Издаване на персонализирана MultiTravel Card

BGN10

Активиране на MultiTravel Card

BGN0

Годишна клубна такса

BGN120

Преиздаване на изгубена, открадната или присвоена карта MultiTravel Card

BGN5

Плащане на стоки и услуги онлайн с кредитна/дебитна карта

2% от стойността на офертата

Плащане на стоки и услуги онлайн с електронен ваучер

0 BGN

Плащане на стоки и услуги в брой

0 BGN

Плащане на стоки и услуги по банков път

0 BGN

Плащане на стоки и услуги  с POS Терминал

2% от стойността на офертата

10.2. Годишната клубна такса се начислява като такава за период от една година, считано от датата на закупуване на картата, което се припокрива с валидността на Картата. Регистрацията на Клиента в Потребителския интерфейс на услугата и активирането на картата са отговорност на Клиента. 

10.3. След изтичане на валидността на картата, Услугата ще бъде прекратена едностранно от Издателя, освен в случаите, когато Клиента поднови участието си в Програмата, плащайки към Издателя нова годишна клубна такса. 

10.4. Клиента се съгласява и разбира, че наличните неизползвани бонус точки към момента на прекратяване на услугата, поради изтичане на периода на валидност на Картата, ще могат да бъдат използвани от Клиента в срок от един месец след изтичане на валидността на Картата, освен, ако същият не поднови ползването на Услугата, чрез нов годишен абонамент. 

11. Предоставяне на услугата от Издателя 

11.1. Издателят непрекъснато прави технически нововъведения като промени в софтуера, отстраняване на грешки в софтуера, подобряване на интерфейса на софтуера и подобряване или осъвременяване на интерфейса на мобилното приложение с цел да предостави най-добро ползване на Услугата на своите Клиенти. Клиентът разбира и се съгласява, че обхватът, формата и същността на Услугата, която Издателят предоставя могат да се разширяват периодично без това да води до налагане на нови такси или други утежняващи условия за Клиента без предварително уведомяване на Клиента. Независимо от това, в случаите, в които промяната на Услугата представлява изменение на предварителната информация, която Издателят е задължен  да предостави на Клиента преди сключване на Договора, като доставчик на туристически услуги, всички такси и комисиони и всякаква друга предварителна информация по смисъла на закона, както и ако промените водят до стесняване на обхвата на Услугата, на Клиента ще бъде дадено предварително предизвестие чрез имейл, изпратен на имейл адреса на Клиента. 

 11.2. Клиентът разбира и приема, че Издателят може да спре предоставянето на Услугата на Клиента, както е предвидено в Договора. Клиентът може да спре използването на Услугата по всяко време, без да е необходимо да информира Издателя кога Клиентът ще направи това. 

11.3. Издателят може да откаже да използване на Услугата, ако Издателят има разумни основания да подозира измама, нарушение на приложимия Договор от Клиента или Търговеца. 

11.4. Клиентът потвърждава и приема, че ако Издателят прекъсне достъпа до MultiTravel Card системата , като преустанови използването на Идентификационните данни за достъп на Клиента или блокира Картата/Картите, това може да попречи на достъпа на Клиента до Услугата или до всякакво друго съдържание, което се съдържа в MultiTravel Card, 

11.5. Издателят не носи отговорност за отказани услуги или липса на Услуга, платима чрез електронен ваучер поради недостатъчен баланс в Картата, поради използването на неперсонализираната Карта MultiTravel Card , или поради липса на Интернет, или проблеми със софтуера или хардуера на Клиента, или надхвърляне на лимитите, установени от Клиента, доколкото Услугата му позволява, или основни лимити, определени от Издателя, или поради всяка друга причина, която е извън разумния контрол на Издателя. 

11.6. Издателят гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали за предлаганите услуги, съдържащи се в сайта, с изключение на случаите, когато сме въведени в заблуждение относно предоставената информация за дадена услуга от самия предоставящ я търговец. В такива случаи Издателят ще Ви съдейства за предявяване на възникнали претенции пред конкретния търговец. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната стока или услуга. Вие приемате и се съгласявате, че използването на материалите, съдържащи се в сайта е на Ваша отговорност. 

11.7. В случай на отправяне на рекламация отстрана на потребител на услуги, вследствие на която рекламация се налага връщане/замяна на услуги или възстановяване на сумата, то тогава Издателя ще съдейства за предявяване на възникнали претенции пред конкретния търговец, като участва наравно с потребителя до разрешаване на спора и евентуалното удовлетворяване на претенцията, като способите са : а) чрез преговори и доброволно уреждане на претенцията, б) чрез медиация; в) при непостигане на съгласие - по съдебен ред.

11.8. Въпреки, че сме положили всички необходими грижи при изготвянето на съдържанието на сайта, ние не можем да гарантираме непрекъснат и напълно надежден достъп до сайта, и следователно не можем да гарантираме, че информацията винаги ще бъде напълно актуална и без грешки. Доколкото е позволено от закона, ние не поемаме никакви гаранции, преки или косвени, по отношение на точността на информацията, съдържаща се в някои от материалите на сайта и не поемаме никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до сайта. 

12. Други правила относно ползването на Услугата 

12.1 Без това да засяга горепосоченото, Клиентът приема и потвърждава, че декларирането и плащането на всички приложими данъци, възникнали във връзка с ползването на Услугата и които според закона се понасят от Клиента, е изключително задължение и отговорност на Клиента.

 12.2 Клиентът се съгласява, че няма да участва в дейност, която пречи на или прекъсва Услугата (или свързаните с нея сървъри и мрежи).

12.3 Клиентът се съгласява, че няма да възпроизвежда, дублира, копира, продава, търгува или препродава Услугата за каквато и да е цел.

12.4 Клиентът приема, че носи цялата отговорност за (и че Издателят не носи никаква отговорност пред Клиента или пред трети лица) за всяко нарушение на задълженията си съгласно Договора и за последиците (включително всички загуби или вреди, които Издателят може да понесе) от всяко такова нарушение.

 12.5 Клиентът разбира и приема, че продажбите на Стоки и Услуги са трансакции между Издателя и Клиента, а не с Доставчиците на услугите или някои от  Клонове, Представители или свързани дружества с Издателя, освен в случаите на предвидените по договор изключения.

12.6. Издателят не е отговорен за изпълнението на задълженията от страна на Доставчиците на услугите. 

13. Право на интелектуална собственост и ко-брандирани Карти 

13.1 “MultiTravel Card”,www.ultratravel.bg и всички свързани интернет адреси, лога, марки, дизайни, софуери, интерфейси или други свързани с Услугата, в това число лого и марки на Картови организации са защитени от авторски права, регистрирани търговски марки или патенти или други права на интелектуална собственост на Издателя или трето лице – лицензодател, (наречени общо „Марки на Издателя“). Клиентът няма право да използва, копира, имитира, преработва или изменя, продава, разпространява или предоставя която и да е от Марките на Издателя без изричното предварително писмено съгласие на Издателя за това. 

13.2 При кобрандирани Карти MultiTravel Card, Клиентът предоставя безвъзмездно неексклузивен, непрехвърлим лиценз, докато трае Договорът, за ползване на търговска марка и търговска фирма на Клиента (наречени общо „Марки на Клиента“) за периода, в който предоставя Услугата, като Марки на Клиента могат да се ползват в уебсайта на Издателя или в маркетингови матерали за промоционални или операционни цели. 

13.3. Клиентът няма право да издава каквито и да е промоционални или маркетингови материали или съобщения чрез печата (вестници, списания и други), които да съдържат Марки на Издателя без да се е сдобил с предварително съгласие на Издателя (писмено). Нарушаване на тази разпоредба може да доведе до прекратяване на Договора с разумно предизвестие дадено от Издателя. 

14. Идентификационни данни за достъп до Услугата и Мерки за сигурност и Изисквания

14.1.Клиентът се съгласява да използва всички Идентификационни данни за достъп, асоциирани с MultiTravel Card, само в съответствие с условията на този Договор. 

14.2. Картата е персонализирана с или без имена на картодържателя (неперсонифицирана с име)  и може да бъде използвана само от лицето, посочено като картодържател чрез указания на пластиката регистрационен номер. 

14.3. Картата е  свързана с акаунта на Клиента и предоставя достъп до потребителския профил,  бонус кредита на Клиента, достъпен от “Моята сметка” и до историята на резервации на Клиента, записана в “Моите резервации”. 

 14.4. Издателят предоставя на Клиента всички необходими инструменти за запазване сигурността на Идентификационните данни за достъп и Клиентът е в състояние да контролира сигурността и да избягва непозволен достъп до своят акаунт в системата на MultiTravel Card. Клиентът има възможност и е задължен да се свърже незабавно и във всеки един момент с Центъра за връзка на Издателя и да информира Издателя за кражба, изгубване или незаконно присвояване или непозволен достъп или ползване на Идентификационни данни за достъп на MultiTravel Card. По тази причина Клиентът носи пълна отговорност за пазенето на Идентификационните данни за достъп в тайна и за предприемането на разумни мерки за запазването им и избягване на загуба, кражба или непозволен достъп до услугата. 

14.5. Ако Клиентът използва Услугата във връзка с търговската си дейност или в качеството си на юридическо лице, Клиентът приема, че всички служители, представители и други, имащи достъп до Идентификационните данни за достъп или до MultiTravel Card и извършващи платежни операции, ще се смятат за надлежно упълномощени да се разпореждат с електронните ваучери на Клиента или да извършват платежни нареждания чрез всички платежни инструменти и да изпълняват всички действия, за които Клиентът е оправомощен и ще обвързват правно Клиента, търговските му дружества, сдружения или други свързани юридически лица. 

14.6. Клиентът се съгласява да уведоми Издателя чрез Центъра за връзка или чрез „Контакти“ на уеб страницата на Издателя за Услугата незабавно в случай на изгубване, кражба, присвояване или непозволено ползване на Идентификационните данни за достъп и/или Картата и да предприеме всички превантивни и охранителни мерки, позволени от Услугата или Издателя, за да намали рисковете от непозволени трансакции и вреди. Клиентът също се съгласява да уведоми Издателя незабавно по същия начин за всяко едно нарушение относно сигурността на Услугата, което му е известно.

14.7. Издателят може да преустанови използването на Идентификационните данни за достъп, включително да блокира Картата, ако подозира, че сигурността им може да е била компрометирана, или че е имало неупълномощено използване или измама. 

14.8. Клиентът може да поиска отблокиране на платежните инструменти или на акаунта чрез Центъра за връзка или чрез „Контакти“ на уеб страницата на Издателя за Услугата. Издателят ще уведоми Клиента предварително, или ако това не е възможно, веднага след спирането на използването на Идентификационните данни за достъп или на Картата, посочвайки причините за спирането, освен ако това предоставяне на информация ще компрометира разумни мерки за сигурност или по някакъв начин е незаконно. Издателят ще активира отново Идентификационните данни за достъп или Картата , или ще предостави на Клиента нови активни Идентификационни данни за достъп или нова Карта възможно най-бързо, след като причините за спирането бъдат премахнати и при условие, че Клиентът изпълни своите задължения към Издателя. 

14.9. Заявки за блокиране и деблокиране на Картите могат да бъдат направени от Клиента, който е поръчал картата или от картодържателя на Карта, която е персонализирана с имената на картодържателя, или от картодържател, който се идентифицира с номера на мобилния си телефон, от който е активирана картата. 

15. Поверителност и Лични данни на Клиента 

 15.1. За информация относно практиката на Издателя за защита на личните данни, моля прочетете Политиката за поверителност на Издателя на уеб страницата на Издателя за Услугата. Клиентът може да поиска електронно копие на Политиката за поверителност да му бъде изпратено в PDF формат като се свърже с Издателя чрез „Контакти“ на уебсайта на Издателя за Услугата.

 15.2. Клиентът се съгласява с използването на Личните му данни в съответствие с Политиката за поверителност на Издателя.

15.3. Идентификация и Верификация на Клиента

     (а) Клиентът дава съгласието си Издателят да споделя с трети лица и да получава от трети лица, в и извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП), и доколкото е разрешено от закона, информация за Клиента, в това число лични данни, както са определени в съответното законодателство за защита на личните данни, с цел Издателят да извършва приложимите надлежни проучвания и идентификация, както и като неизменна част от предоставяне на услугата, и Клиентът се съгласява, че третите страни могат да запазят споделената по този начин информация.

     (б) Неудовлетворяването на условията в тази клауза, включително това, че Клиентът трябва да предостави поисканата от Издателя информация, за да може Издателя да извърши идентификация и верификация на Клиента или да изпълни предлаганите услуги, може да доведе до незабавно спиране на използването на Услугата и/или също до прекратяване на този Договор без предизвестие до Клиента. 

16. Отговорност на клиента

16.1 Клиентът, който действа в качеството на Потребител, ще носи отговорност за всички загуби, претърпени във връзка с използването на изгубена, открадната или незаконно присвоена карта, преди Клиентът да е уведомил издателя, когато Клиентът не е успял да запази персонализираните защитни характеристики на картата, освен ако  загубата е била причинена от действия или бездействия на служител, представител или клон на Издателя. Клиентът, който не е действал в качеството на Потребител, ще носи отговорност без ограничение за всички загуби, претърпени във връзка с използването на изгубена, открадната или незаконно присвоена карта, преди Клиентът да е уведомил издателя, когато Клиентът не е успял да запази персонализираните защитни характеристики на картата, освен ако  загубата е била причинена от действия или бездействия на служител, представител или клон на Издателя. 

 16.2 Независимо от горното, Клиентът, който ползва Картата, ще носи пълна отговорност за всички понесени загуби, породени във връзка с всички вреди, независимо от сумата на загубите и вредите, ако той е действал измамно, или не е изпълнил някое от задълженията си, произтичащи от Договора или закона поради умисъл или груба небрежност, включително задължението на Клиента да съхранява на сигурно място Идентификационните си данни за достъп. 

16.3 Клиентът има право на обезщетение за понесените от него загуби във връзка с използването на изгубена, открадната или незаконно присвоена карта, извършени след като Клиентът е уведомил Издателя за събитието, освен ако Издателят има основателно съмнение, че събитието е свързано с измама и комуникира тези съмнения в писмен вид към съответния национален орган. В случай, че е приложимо, Издателят ще възстанови дебитираната сметка в състоянието, в която последната е щяла да бъде, ако неразрешената платежна трансакция не се бе случила. Клиентът е длъжен да информира Издателя посредством регистрираната от Клиента електронна поща в случай на неразрешени трансакции и в случай, че желае възстановяване на средства. Клиентът ще трябва да бъдете напълно идентифициран и верифициран и неговата сметка следва да бъде в надлежно състояние (неблокирана). 

16.4. Клиентът се съгласява да обезщети и да не причинява вреди на Издателя, произтичащи в резултат на всякакви искове, претенции, искания, задължения, съдебни решения, вреди или разходи, включително но не само вреди, претърпени от Издателя във връзка със съдържанието на заявения дизайн на карта по Програма MultiTravel Card - Individual (най-общо, „Иск”, „Искове”), които Издателят може по всяко време през периода на действие на Договора или в рамките на 5 (пет) години след прекратяването му да понесе, да претърпи, или по които може да бъде страна, в резултат на всеки Иск: (а) свързан с нарушаване от страна на Клиента, неговите служители, представители или подизпълнители или трети лица, ползващи Картата, на която и да е разпоредба, на гаранция или декларация съгласно този Договор ; или

 (б) породен от волевите действия или бездействия, груба небрежност, или други неправомерни действия, или от измама, извършен чарджбек, офлайн трансакция, периодично плащане, обмяна на валута, предварителна авторизация, ръчни операции, заместващи авторизации, системни повреди, или друг вид незаконно ползване на Карта или електронни ваучери от страна на Клиента, неговите служители, представители или подизпълнители или крайни клиенти, или трети лица, ползващи Картата; или

 (в) породена от неизпълнение на Клиента, неговите служители, представители или подизпълнители или крайни клиенти, или трети лица, ползващи Картата, да спазят разпоредбите, на който и да е закон или правило, включително, но не само, законите за мерките против изпирането на пари, законите за опазване на данни, правилата за ползване на данни на Клиента и други норми и разпоредби. Клиентът приема, че Издателят има право да се удовлетвори незабавно щом станат изискуеми всякакви задължения на Клиента, като дебитира или изтегли директно парични средства от Картата на Клиента, или приспадне от неизплатени свои парични задължения към Клиента. Издателят ще уведоми Клиента за основанието, сумата и вальора на този вид операции.

16.5.  Клиентът няма да понесе каквито и да е финансови последици от използването на карта, след като последната е била докладвана като изгубена или открадната, освен в случаите на измамно поведение.

16.6. Кореспонденция или участие в промоции, сделки или други търговски взаимоотношения с търговци, намерени на или чрез сайта, включително доставка на съответните стоки или услуги, както и всички други срокове, условия, гаранции или отговорности, свързани с подобни взаимоотношения са единствено между Клиента и тези търговци. Клиентът се съгласява, че Издателят не носи отговорност за загуби или щети от всякакъв вид, възникнали в резултат от подобни сделки, или като резултат от наличието на такива търговци на сайта. 

16.7 Регистрацията на Клиента в Потребителския интерфейс на услугата и активирането на картата са отговорност на Клиента. 

17. Прекратяване на Договора

17.1 Договорът продължава да има сила, докато не бъде прекратен или от Клиента, или от Издателя в съответствие с посочените по-долу правила.

17.2 Ако Клиентът иска да прекрати Договора с Издателя, Клиентът може да го направи незабавно и без да бъде таксуван по всяко време, като уведоми Издателя съгласно клаузите за комуникацията между Клиента и Издателя по-долу, като закрие своята потребителски акаунт.

 17.3 Издателят може по всяко време да прекрати Договора с Клиента, без да го уведомява предварително, ако: (а) Клиентът е нарушил, която и да е разпоредба от Договора или закона; или

     (б) Издателят е принуден да прекрати Договора вследствие на закон  или Организация (например, когато предоставянето на Услугата стане незаконно).

17.4. Издателят може да прекрати Договора с двумесечно предизвестие, както е овластен за това от закона, освен ако по-кратък период не е уговорен в този Договор.

17.5. Когато Договорът бъде прекратен, всички законови права, задължения и отговорности, които Клиентът и Издателят са имали и придобили по времето, когато този Договор е бил в сила, или които са уговорени да продължат за неопределено време, няма да бъдат засегнати от това прекратяване. 

18. Ограничаване на Гаранциите

18.1 Издателят, неговите Клонове или Представители не дават изрични гаранции или декларации по отношение на предоставянето на Услугата. По-специално Издателят, неговите Клонове или Представители не декларират и не гарантират на Клиента, че:

     (а) използването на Услугата от Клиента ще отговаря на неговите изисквания;

     (б) използването на Услугата от страна на Клиента ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или безгрешно; и

     (в) всяка информация, получена от Клиента в резултат на използването на Услугата, ще бъде точна или надеждна.

18.2 Услугата гарантира определени условия за задоволително качество, пригодност за определена цел или съответствие с дадено описание само до степента, в която те са изрично посочени в Договора.

18.3 Нищо в Договора и ОУ не засяга онези права, произтичащи от императивни законови норми, които са предоставени на Клиента в качеството му на Потребител и които Клиентът не може да измени или отмени с договор. 

19. Ограничение на Отговорността

19.1 Нищо в Договора не изключва или ограничава отговорността на Издателя за загуби, от която не може да бъде освободен или която не може да бъде ограничена по силата на този Договор или приложимото законодателство.

19.2 Издателят, неговите Клонове или Представители не носят отговорност пред Клиента за:

(а) каквито и да било косвени или последващи загуби, които могат да бъдат понесени от Клиента. Това ще включва пропуснати печалби (причинени пряко или косвено), загуба на репутация или професионално реноме или загуба на данни, понесена от Клиента;

(б) каквито и да било загуби или вреди, които могат да бъдат понесени от Клиента в резултат на: (i) доверие от страна на Клиента в пълнотата, точността или съществуването на която и да е реклама или в резултат на взаимоотношения между Клиента и Доставчик на услуга, чиято реклама е показана в Услугата; (ii) промяна, която Издателят може да направи в Услугата, или окончателно или временно прекъсване на предоставянето й (или на отделни функции от нея); (iii) неизправност на Услугата; (iv) изтриване, повреждане или неуспешно съхраняване на комуникационни данни, поддържани или предавани от Клиента при използването на Услугата или чрез нея; и (vi) използване на Услугата от Клиента или трети лица с цел измама; 

20. Промени по Договора

20.1 Клиентът се съгласява, че Издателят може да изменя периодично Договора. Когато тези изменения не влияят по негативен за Клиента начин, предварителната информация, която Издателят е задължен по закон да предостави на Клиента преди сключване на Договор, Издателят може да представи промените с по-кратко предизвестие. Когато тези изменения влияят по негативен за Клиента начин върху предварителната информация, която Издателят е задължен по закон да предостави на Клиента преди сключване на Договор, като например промяна в Тарифата, промяна в Доставчика на  услуги, промяна в използвания език,  или друго предвидено в закона, Издателят ще извести Клиента с двумесечно известие преди влизането в сила на тези изменения чрез съобщение до имейла на Клиента или на уебсайта за Услугата. 

20.2 Клиентът разбира и приема, че Клиентът ще се смята за приел измененията, освен ако Клиентът не уведоми Издателя за противното чрез известие, преди датата, на която измененията ще влязат в сила, в който случай Договорът ще се смята за прекратен без такса за прекратяване по всяко време преди влизането в сила на измененията. 

21. Комуникация и известия

21.1 Цялата информация ще бъде предоставена на Клиента или осигурена по леснодостъпен начин, на лесноразбираем език, в ясна и разбираема форма и на български език. 

21.2.За всяка резервация, извършена чрез Издателя, Издателят ще предостави на Клиента информация за статуса за нейното извършване, сумите, които ще се наложат, и, ако е приложимо, разбивка на сумите, в случай че плащането е разсрочено и подобна информация е била потърсена. В допълнение, след като резервацията е входирана от Клиента, Издателят ще предостави на Клиента следната информация:

     (а) номер на резервацията, чрез който ще можете да се идентифицира всяка резервация

     (б)статус на резервацията /неприключена, анулирана, приключена/ 

     (в) сумата на всяка една оферта/резервация;

     (г) информация относно бонус кредита;

     (д) информация относно стойността на електронния ваучер 

21.3 Твърдения, известия или други съобщения до Клиента могат да се изпращат по поща, имейл или чрез публикуване на уебсайта на Издателя или по други разумни начини.

21.4 Издателят може да се свърже с Клиента относно Услугата чрез методите на електронна комуникация, включително (а) изпращане на имейл на електронния адрес на Клиента; или (б) публикуване на известия или съобщения на уебсайта за Услугата на Издателя. Клиентът се съгласява, че Издателят може да изпраща електронни съобщения до Клиента във връзка с всеки въпрос, засягащ използването на Услугата от Клиента, включително Договора (и редакции или изменения по него), известия или разкриване на информация относно Услугата и разрешаване на плащания. 

21.5.Конкретните съобщения се третират по следния начин: (i) Договорът се предоставя на Клиента при приемането му във вид за отпечатване; (ii) Измененията в този Договор след регистрацията се предоставят чрез имейл, изпратено на имейл адреса на Клиента и/или чрез уебсайта за Услугата на Издателя; (iii) Oсвен в случите, когато в Договора е посочено друго, известие за прекратяването му се предоставя чрез имейл, изпратено на имейл адреса на Клиента; (iv) Информацията за статуса на резервациите, бонус баланса , стойността на електронния ваучер ще бъде налична  чрез онлайн достъп до Потребителския интерфейс на Услугата; (v) Информацията за спирането на Услугата ще бъде достъпна чрез имейл, SMS на телефона, от който е активирана картата или чрез онлайн достъп до Потребителския интерфейс на Услугата; 

21.6. Клиентът трябва да запази копия от електронните съобщения, като ги отпечата на хартиен носител или запази в електронна форма

21.7. Всяко известие до Издателя по силата на Договора трябва да бъде изпратено с препоръчана поща до адреса на управление на Издателя: Ултра Травел Ейджънси ЕООД, бул. „Тодор Александров 28” ет.3, гр. София 1407, България, и отбелязано до вниманието на Екип „Издаване на MultiTravel Card“, освен в следните случаи: (i) Известие за загуба, кражба, незаконно присвояване или неразрешена употреба или пробив в сигурността трябва да се направи незабавно в Центъра за контакти на Издателя, на номерата, посочени на Клиента от Издателя или да се изпрати възможно най-скоро чрез „Контакти“ на сайта на Издателя за Услугата; (ii) Заявка за карта, заявка за закупуване на електронен ваучер или прекратяване на Договора трябва да се изпрати чрез „Контакти“ на сайта за Услугата на Издателя; (iii) Известие, че Клиентът не се съгласява с изменение на Договора и желае да прекрати Договора преди влизане в сила на измененията трябва да се изпрати чрез „Контакти“ на сайта Издателя за Услугата. (iv) Клиентски оплаквания за обезщетения следва да ни бъдат изпратени с ясни обяснения на претенцията, причини, поради които Клиентът смята, че трябва да бъде обезщетен, както и искане за възстановяване на средства, чрез имейл, изпратен от регистрираната Ви електронната поща за Услугата, към електронната поща, посочена на уебсайта за Услугата: support@ultratravel.bg. 

22. Общи законови условия

22.1 Заглавията на точките в този Договор са само за улеснение и не засягат интерпретацията или структурата му.

22.2 Освен ако изрично не е посочено друго в Договора, всички суми в този Договор се означават в лева (BGN).

22.3 Договорът, включително Тарифата и Политиката за поверителност, представляват пълното правно споразумение между Клиента и Издателя, и регламентират използването на Услугата от Клиента,без да се включват всички други услуги, които Издателят може да предостави по силата на друго писмено споразумение.

22.4 Клиентът се съгласява, че в случай че Издателят не упражни някое от своите права или възможности по този Договор (или произтичащи по силата на закона), това няма да представлява отказ от право от страна на Издателя и тези права или възможности ще са все още на разположение на Издателя.

22.5 Ако съд с юрисдикция да решава относно въпроси, свързани с Договора, отсъди, че някоя от клаузите в Договора е невалидна по отношение на даден Клиент или Клиент, който е Потребител, тогава тази клауза отпада от Договора спрямо Клиента, без това да засяга останалата част от Договора. Останалите клаузи в Договора продължават да бъдат валидни и приложими.

22.6 Всеки иск или спор, възникнал от Договора или в резултат от предоставяне на Услугата от страна на Издателя трябва най-напред да бъде отнесен към Издателя чрез „Контакти“ на сайта за Услугата на Издателя. Клиентът трябва да подаде Оплакване/Жалба лично, в писмен вид ясно заявявайки причините за жалбата/оплакването. Издателят ще се опита да намери разрешение на жалбата/оплакването, в разумен срок под условие, че е получено ясно и правилно подадено оплакване.

22.7 Двете страни се съгласяват, че автентичността и/или точното изпълнение на резервациите и свързаните с тях операции ще се доказват с разпечатки или извлечения, изготвени или генерирани от информационната система на Издателя, като например Потребителския интерфейс за Услугата или Уебсайта за Услугата на Издателя,  или друга софтуерна система, използвана от Издателя, Клонове, Представителите или подизпълнителите на Издателя. 

22.8 Договорът и отношенията на Клиента с Издателя по Договора се регламентират от законите на България. (i) Компетентен съд за решаване на спорове между страните когато Клиентът няма качеството на потребител: двете страни се съгласяват, че всички Спорове между тях ще подлежат на решаване от изключителната подсъдност на компетентните български съдилища в гр. София. Въпреки този избор на подсъдност, Клиентът се съгласява, че Издателят ще има и право по преценка на Издателя да предяви иск или да потърси удовлетворение по съдебен ред (или друг вид помощ по съдебен път) във всяка една юрисдикция. (ii) Компетентен съд при решаване на спорове между страните когато Клиентът е потребител: Искът срещу ответник, който има качеството на потребител, се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес на ответника.